Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady poskytují informace o zpracování osobních údajů, které společnost IS PePa DC s.r.o., IČO 08703612, se sídlem č.p. 341, 756 24 Bystřička, e-mail: info@ispepa.cz (dále „my“) provádí pro uživatele informačního systému PePa (dále „IS PePa“). Uživateli IS PePa jsou malí a střední poskytovatele sociálních služeb, zejména nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a terénní programy (dále „Uživatelé“). V IS PePa jsou zpracovávány údaje o klientech Uživatelů (dále „Klienti“) a zaměstnancích a dalších spolupracujících osobách Uživatelů (dále „Zaměstnanci“).

1. Kategorie subjektů údajů, zpracovávané osobní údaje, účel, právní základ a doba zpracování

Předmětem zpracování jsou osobní údaje Klientů a Zaměstnanců, které Uživatel vložil do IS PePa nebo které z podnětu Uživatele zpracováváme. O rozsahu zpracování rozhoduje výhradně Uživatel.

1.1 Kategorie subjektů osobních údajů

O Klientech zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o smlouvách, povaze a průběhu poskytování sociálních služeb, individuálních plánech a dalších činnostech realizovaných s Klienty anebo pro Klienty.

O Zaměstnancích zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje o jejich pracovních výkonech.

1.2 Prostředky, účel a doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme s pomocí automatizovaných prostředků za účelem jejich uchování a evidence. Zpracování probíhá po dobu účinnosti smlouvy, na základě které poskytujeme Uživateli přístup k IS PePa.

2. Příjemci osobních údajů

Osobních údaje mohou být předány těmto příjemcům:

  • zpracovatelé, kteří zpracovávají osobní údaje dle našich pokynů a vztahy s nimi jsou ošetřeny prostřednictvím zpracovatelských smluv,
  • orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis.

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí mimo prostor působnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále „GDPR“).

3. Cookies

Po vaší první návštěvě našich stránek odešle náš server na váš počítač malé množství dat a uloží je tam (tzv. cookies). Cookies využíváme k tomu, abychom zlepšili kvalitu našich služeb a lépe porozuměli tomu, jak lidé používají naše stránky.

Využíváme následující cookies:

Nezbytné cookies

Tyto cookies jsou nezbytné kvůli správnému fungování, bezpečnosti, řádnému zobrazování na počítači nebo na mobilu, fungujícímu vyplňování i odesílání formulářů a podobně. Tyto cookies není možné vypnout, bez nich by naše stránky nefungovaly správně.

Činnost webových stránek a analýza - Google Analytics

Čím víc lidí má statistické cookies zapnuté, tím lépe můžeme naše stránky vyladit. Díky nim jsme schopni zjistit odkud k nám lidé přicházejí, na co klikají, jak dlouho u nás zůstávají apod. Tyto cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu. Souhlas můžete kdykoliv udělit, či odvolat.

4. Opatření za účelem ochrany osobních údajů

Osobní údaje v IS PePa jsou zabezpečeny zejména prostřednictvím duplikování dat na serverech; umístěním serveru v zabezpečeném datovém centru; zajištěním neustálou důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnost systémů a služeb zpracování, a to zejména vytvářením pravidelných záloh; šifrováním dat záloh a řízením přístupových oprávnění.

5. Práva subjektu údajů

Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby za podmínek stanovených článkem 15 GDPR.

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě souhlasu zpracovávány za podmínek stanovených článkem 7 GDPR.

Máte právo požadovat opravu osobních údajů za podmínek stanovených článkem 16 GDPR, omezení zpracování osobních údajů za podmínek stanovených článkem 18 GDPR nebo výmaz údajů za podmínek stanovených článkem 17 GDPR.

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě článku 21 GDPR.

Máte právo na přenositelnost údajů jinému správci za podmínek stanovených článkem 20 GDPR.

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování za podmínek stanovených článkem 22 GDPR. Při zpracování osobních údajů u nás nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování, tedy bez lidského zásahu.

Máte právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů za podmínek stanovených článkem 34 GDPR.

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu za podmínek stanovených článkem 77 GDPR. Dozorovým orgánem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
telefon: 234 665 111
E-mail: posta@uoou.cz
Datová schránka: qkbaa2n
www.uoou.cz

Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. 1. 2022.